Jaunumi
ll

Ministru kabinets 2021.gada 16.novembrī pieņēma jaunus pilotu sertificēšanas noteikumus – MK noteikumus Nr.754 “Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi”, kas stājas spēkā 2021.gada 23.novembrī (pieejami: šeit), atceļot esošos Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra noteikumus Nr.762 “Civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi”.

MK noteikumi Nr.754 neparedz būtiskas izmaiņas amatierpilota apliecības ar atbilstošas kvalifikācijas atzīmes iegūšanas un lidotāja inženiera apliecības iegūšanas kārtībā.

Precizēts ir amatierpilotu apliecības turētājiem iegūstamo kvalifikācijas atzīmju uzskaitījums, jo, konsultējoties ar aviācijas nozares speciālistiem, tika konstatēts, ka līdz šim spēkā esošajos MK noteikumos Nr.762 ir noteiktas kvalifikācijas atzīmes, kuras amatierpilots, ņemot vērā ultravieglā gaisa kuģa lidojumu noteikumus un tehniskos raksturlielumus, nemaz nevar iegūt. Līdz ar to MK noteikumos Nr.754 ir aktualizētas amatierpilotiem iegūstamo kvalifikācijas atzīmju uzskaitījums un šo kvalifikācijas atzīmju atbilstība ES Regulas Nr.1139/2018 I pielikumā minētajiem ultravielo gaisa kuģu kritērijiem. MK noteikumos Nr.754 ir iekļautas visas tās amatierpilotu kvalifikācijas atzīmes, kuras Latvijas Republikā sertificētie amatierpiloti ir ieguvuši.

MK noteikumi Nr.754 ir papildināti ar jaunu tiesisko regulējumu attiecībā uz pilotu apliecības iegūšanu ar kvalifikācijas atzīmēm, kas dod tiesības veikt lidojumus ar Eiropas Savienības Regulas Nr.1139/2018 I pielikumā minētajiem klases un tipa gaisa kuģiem, kas nav klasificēti kā ultravieglie gaisa kuģi. Piemēram, ir noteiktas prasības tādu tipa kvalifikācijas atzīmju iegūšanai, kas dod tiesības veikt lidojumus ar AN-2, L39 vai Mi8 gaisa kuģiem. Noteikumi attiecīgi paredz, ka Regulas Nr.1139/2018 I pielikumā minētās klases vai tipa gaisa kuģu kvalifikācijas atzīmes var iegūt piloti, kuri ir attiecīgi jau ieguvuši pilota apliecību (FCL apliecību) saskaņā ar Regulas Nr.1178/2011 I pielikuma prasībām un apgūst attiecīgas kvalifikācijas atzīmes mācību kursu. Piloti, kuri līdz MK noteikumu Nr.754 spēkā stāšanās, ir ieguvuši FCL apliecības nacionālo pielikumu ar Regulas Nr.1139/2018 I pielikumā minētām klases vai tipa gaisa kuģu kvalifikācijas atzīmēm, ir uzskatāmi, ka FCL apliecības nacionālo pielikumu ir ieguvuši atbilstoši MK noteikumu Nr.754 prasībām.

Lai nodrošinātu LR izdoto pilotu apliecību vienveidību, visas amatierpilotu apliecības, FCL apliecības nacionālo pielikumus un lidotāja inženiera apliecības, kas izdotas līdz MK noteikumu Nr.754 spēkā stāšanās, tas ir līdz 2021.gada 23.novembrim, ir jāsamaina uz attiecīgu MK noteikumu Nr.754 1. vai 2.pielikumā noteiktās parauga apliecību līdz 2022.gada 31.martam. Amatierpilotu apliecības, FCL apliecības nacionālo pielikumi un lidotāja inženiera apliecības, kuras līdz minētajam datumam nebūs samainītas uz jaunā parauga apliecību, būs atļauts samainīt arī vēlāk, taču lidojumu veikšanai tās nav derīgas no 2022.gada 1.aprīļa.

Nosacījumi, kas jāievēro nomainot esošās amatierpilotu apliecības, FCL apliecības nacionālo pielikumus un lidotāja inženiera apliecības uz jaunā parauga apliecībā:

  1. visas kvalifikācijas atzīmes, kuras ir iekļautas esošā nacionālajā apliecībā, ir uzskatāmas par atbilstošām arī MK noteikumu Nr.754 prasībām;
  2. esošā apliecībā ir jābūt derīgām kvalifikācijas atzīmēm (tas attiecas arī uz tām kvalifikācijas atzīmēm, kurām nav derīguma termiņa, bet ir jāizpilda kvalifikācijas uzturēšanas prasības). Ja pilots līdz 2022.gada 31.martam nav izpildījis kvalifikācijas uzturēšanas prasības, tad pēc minētā datuma pilotam, lai nomainītu apliecību, ir jāizpilda kvalifikācijas atjaunošanas prasības;
  3. par apliecības maiņu nav jāmaksā CAA valsts nodeva. Ja vienlaicīgi ar apliecības formālo maiņu pilots vēlēsies to papildināt ar jaunu kvalifikācijas atzīmes ierakstu, angļu valodas ierakstu (ja tās nebija vai nepieciešams mainīt līmeni, vai pagarināt tā derīguma termiņu) vai noņemt apliecībā esošo ierobežojumu, būs jāmaksā CAA valsts nodeva saskaņā ar noteikto CAA maksas pakalpojuma cenrādi;
  4. esošo apliecību maiņai pilotam ir jāpiesakās elektroniski, nosūtot e-pastu, kurā norāda, kādas apliecības turētājs pilots ir. Minēto e-pastu sūtīt uz: inese.liege@caa.gov.lv vai kristine.sipolina@caa.gov.lv.