"ANSD uzraudzības rokasgrāmata” nosaka Civilās aviācijas aģentūras Aeronavigācijas daļas uzraudzības pārvaldības principus un nosaka Civilās aviācijas aģentūras Aeronavigācijas daļas iekšējos procesus drošuma uzraudzības procesu uzturēšanai tās kompetencē esošajās uzraudzības jomās. Šī rokasgrāmata attiecas uz visām Civilās aviācijas aģentūras struktūrvienībām, kas iesaistītas aeronavigācijas (ATS, CNS, MET, AIS), gaisa satiksmes pārvaldības pakalpojumu (ATS, ASM, ATFM) sniedzēju, gaisa telpas dizaina un citu pakalpojumu, kas ir norādīti regulā 2017/373 , uzraudzībā.

Pakalpojumu sniedzēju uzraudzības kontekstā drošuma regulatīvais audits ir audits, ko veic Civilās aviācijas aģentūra, lai iegūtu pārliecību, ka pakalpojumu sniedzēja organizācijā darbojas efektīva pārvaldības sistēma kvalitātes, drošuma, aviodrošības jomās, kas atbilst nepieciešamajām drošuma prasībām un tā nodrošina drošu pakalpojumu sniegšanu.

Pakalpojumu sniedzēji nodrošina efektīvu drošuma pārvaldību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ieviešot atbilstošu organizācijas politiku, mērķus, atbildības un procesus. Civilās aviācijas aģentūra nodrošina, ka, veicot aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja auditus, t.sk., kvalitātes un drošuma pārvaldības sistēmas auditus, tie tiek organizēti tā, lai civilās aviācijas aģentūra iegūtu visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama, lai izdarītu slēdzienu par aeronavigācijas pakalpojumu izpildi, kvalitāti un drošumu.

Informācija par aeronavigācijas datu ģenerētājiem.

Informācija par gaisa kuģu operatoru emisiju ziņojumiem.

Aeronavigācijas daļas kontaktinformācija.