Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programma

Latvija kā viena no Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) dalībvalstīm, lai nodrošinātu augstu gaisa kuģu lidojumu drošuma līmeni un samazinātu aviācijas nelaimes gadījumu iespējamību, atbilstoši 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 19.pielikuma prasībām ir izstrādājusi Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmu, kurā izklāstīta valsts loma lidojumu drošuma pārvaldībā un pārvaldības ietvaros veicamās aktivitātes, tajā skaitā lidojumu drošuma uzraudzība un lidojumu drošuma risku kontroles pasākumi.

Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programma pieejama lejupielādei:

Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas 1.pielikums nosaka institūciju sadarbību lidojumu drošuma jomā:

Valsts drošuma plāns

Vienlaikus valstu pienākums ir izstrādāt valsts drošuma plānu, kas apraksta valsts drošuma prioritātes, mērķus, drošuma izpildes indikatorus un saistītās darbības, kuras Latvija vēlas veikt nākamajos gados ar vienīgo mērķi uzlabot drošumu visā civilās aviācijas industrijā Latvijā.

Valsts drošuma plāns ļauj valstij skaidri nokomunicēt tās nacionālā līmeņa drošuma uzlabošanas stratēģiju visām iesaistītājām pusēm, ieskaitot valsts institūcijām un sabiedrībai. Tas nodrošina caurskatāmu veidu, kā parādīt Civilās aviācijas aģentūras un citu civilās aviācijas iesaistīto pušu darbību apdraudējumu noteikšanā kā arī operacionālo risku un citu drošuma problēmjautājumu pārvaldīšanā.

Valsts drošuma plāns pieejams lejupielādei: