Latvijas CAA apstiprinātajiem eksaminētajiem pēc veiktās prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes bez kavēšanās jāiesniedz veikto pārbaužu veidlapu skanētas kopijas uz e-pastu: REPORTS@caa.gov.lv.

Ja eksaminētājs ir veicis kategorijas pagarināšanas vai atjaunošanas atzīmi pilota apliecībā, augstāk minēto dokumentu kopijām jāpievieno arī skanēta pretendenta pilota apliecības kopija ar veikto ierakstu.

Piezīme: Lūdzu pārliecinieties, ka izsūtāt labas kvalitātes skanētas kopijas PDF formātā.

Līdz katra mēneša pēdējam datumam eksaminētājs aizpilda veidlapu (tikai Latvijas CAA apstiprinātie eksaminētāji)

Eksaminētāja darbības pārskats

par veiktajām prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudēm tekošajā mēnesī un iesūta to uz e-pastu: REPORTS@caa.gov.lv

Piezīme: Lūdzu pārliecinieties, ka izsūtāt korekti aizpildītu atskaiti XLS formātā.

Ārvalstu eksaminētājiem sākot ar 2015. gada 17. martu tiek piemērota Komisijas Regula (ES) 2015/445 par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1178/2011 saistībā ar tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi. Tā rezultātā, EASA dalībvalstu, izņemot Latviju, sertificētiem eksaminētājiem nav tiesību veikt prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes Latvijā izdotu apliecību turētājiem. Lai šādas tiesības iegūtu, ārvalstu eksaminētajiem jāiepazīstas ar jaunāko pieejamo informāciju par attiecīgās valsts (šai gadījumā Latvijas) CAA apstiprinātām procedūrām. Šī informācija ir publicēta EASA mājas lapā kā Dokuments par atšķirībām eksaminēšanā.

Saskaņā ar FCL.1030(b)(3)(iv), aizpildot un parakstot Latvijas prasmju, kvalifikācijas vai kompetences pārbaudes formas, eksaminētājs apliecina, ka ir izskatījis un piemērojis CAA procedūras un prasības.

Eksaminētājiem.

Pretendenta apmācība
Pēc CAA apstiprinājuma saņemšanas, Pretendents var uzsākt teorētisko un praktisko apmācību, ko nodrošina CAA vai mācību organizācija, kas autorizēta veikt eksaminētāju apmācību.
Sākot ar 2017. gadu, eksaminētāju standartizācijas kursa seminārs notiek 1x gadā pēc sekojoša grafika:

vispārējās aviācijas pārstāvjiem – tiks precizēts.
- komercaviācijai- 30.11.2023.

Katra pretendenta pienākums ir savlaicīgi ieplānot semināra apmeklējumu. Papildus grupu vai individuāla apmācība ārpus noteiktā grafika netiek veikta.
Dokumenti CAA jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienas pirms plānotā eksaminētāju standartizācijas kursa semināra.

Eksaminētājiem