Civilās aviācijas aģentūrā pilotu mācību organizāciju sertificēšanu un turpmāku uzraudzību nodrošina Personāla sertificēšanas daļas Mācību un eksaminēšanas nodaļa.

Nacionālā mācību organizācija (NMO)

Par nacionālo mācību organizāciju (NMO) var kļūt tāda mācību organizācija, kas Civilās aviācijas aģentūrā iesniegusi atbilstošu deklarāciju saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.754 (16.11.2021.) 3.nodaļas un Ministru kabineta noteikumu Nr.373 (09.06.2020.) 4.nodaļas prasībām, kā rezultātā šai mācību organizācijai tiek izsniegts apliecinājums par deklarācijas pieņemšanu, kas ļauj veikt pilotu apmācību.

Sākotnējās deklarācijas iesniegšana

NMO statusa pretendenti Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi caa@caa.gov.lv vai papīra formātā sekretariātā šādus dokumentus:

 • personāla dokumentācija:
  • kvalifikācijas dokumenti
  • līgums
  • CV
 • darbības rokasgrāmata
 • mācību rokasgrāmata, kurā iekļautas visas deklarācijā minētās mācību kursu programmas
 • īpašuma vai turējuma tiesību apliecinoši dokumenti:
  • teorētisko zināšanu mācību telpām
  • lidojumu vadības telpām
 • gaisa kuģu dokumentācija:
  • īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti
  • reģistrācijas apliecība
  • lidojumderīguma sertifikāts
  • trokšņa līmeņa sertifikāts
  • radionavigācijas sakaru izmantošanas licence (ieskaitot ELT)
  • apdrošināšanas polise
  • apkopes uzraudzības līgums
 • lidojumu simulācijas trenažieru dokumentācija:
  • īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti
  • kvalifikācijas sertifikāts
  • pēdējās kvalifikācijas ziņojums
 • atbilstības izvērtējums atbilstoši plānotajai darbības jomai:
  • personālam
  • rokasgrāmatām
  • mācību programmām
  • teorētisko zināšanu mācību telpām
  • lidojumu vadības telpām
  • gaisa kuģiem
  • lidojumu simulācijas trenažieriem
  • lidlaukiem

Izmaiņu / grozījumu iesniegšana

Izmaiņu gadījumā NMO Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi caa@caa.gov.lv vai papīra formātā sekretariātā šādus dokumentus:

 • , aizpildot tās sadaļas, ko skar izmaiņas
 • dokumentācija analoģiski sākotnējai deklarācijai, bet tikai tādā apmērā, ko skar izmaiņas

Noderīgi

Deklarētā mācību organizācija (DTO)

Par deklarēto mācību organizāciju (DTO) var kļūt tāda mācību organizācija, kas iesniegusi atbilstošu deklarāciju saskaņā ar Pamatregulas, tās Īstenošanas noteikumu un Ministru kabineta noteikumu Nr.373 (09.06.2020.) 3.nodaļas prasībām, kā rezultātā šai mācību organizācijai tiek izdots apstiprinājums par deklarācijas saņemšanu, kas ļauj veikt pilotu apmācību.

Sākotnējās deklarācijas iesniegšana

DTO statusa pretendenti Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi caa@caa.gov.lv vai papīra formātā sekretariātā šādus dokumentus:

 • drošuma politika
 • visu deklarācijā minēto mācību programmu dokumentācija
 • personāla dokumentācija:
  • kvalifikācijas dokumenti
  • līgums
  • CV
 • īpašuma vai turējuma tiesību apliecinoši dokumenti:
  • teorētisko zināšanu mācību telpām
  • lidojumu vadības telpām
 • gaisa kuģu dokumentācija:
  • īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti
  • reģistrācijas apliecība
  • lidojumderīguma sertifikāts
  • trokšņa līmeņa sertifikāts
  • radionavigācijas sakaru izmantošanas licence (ieskaitot ELT)
  • apdrošināšanas polise
  • apkopes uzraudzības līgums
 • lidojumu simulācijas trenažieru dokumentācija:
  • īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti
  • kvalifikācijas sertifikāts
  • pēdējās kvalifikācijas ziņojums

Izmaiņu / grozījumu iesniegšana

Izmaiņu gadījumā DTO Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi caa@caa.gov.lv vai papīra formātā sekretariātā šādus dokumentus:

 • , aizpildot tās sadaļas, ko skar izmaiņas
 • dokumentācija analoģiski sākotnējai deklarācijai, bet tikai tādā apmērā, ko skar izmaiņas

Apstiprinātā mācību organizācija (ATO)

Par apstiprināto mācību organizāciju (ATO) var kļūt tāda mācību organizācija, kas tiek atzīta par atbilstošu Pamatregulas, tās Īstenošanas noteikumu un Ministru kabineta noteikumu Nr.373 (09.06.2020.) 2.nodaļas prasībām, kā rezultātā šai mācību organizācijai tiek izsniegts sertifikāts, kas ļauj veikt pilotu apmācību.

Pieteikšanās sākotnējai apstiprināšanai

ATO sertifikāta pretendenti Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi caa@caa.gov.lv vai papīra formātā sekretariātā šādus dokumentus:

 • pārvaldības sistēmas dokumentācija:
  • atbilstības uzraudzības procedūras
  • SMS
 • darbības rokasgrāmata, kurā iekļauts viss iesniegumā minētais:
  • personāls
  • telpas
  • gaisa kuģi
  • lidojumu simulācijas trenažieri
  • lidlauki
 • mācību kursu rokasgrāmata, kurā iekļautas visas iesniegumā minētās mācību kursu programmas
 • personāla dokumentācija:
  • kvalifikācijas dokumenti
  • līgums
  • CV
 • īpašuma vai turējuma tiesību apliecinoši dokumenti:
  • teorētisko zināšanu mācību telpām
  • lidojumu vadības telpām
 • gaisa kuģu dokumentācija:
  • īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti
  • reģistrācijas apliecība
  • lidojumderīguma sertifikāts
  • trokšņa līmeņa sertifikāts
  • radionavigācijas sakaru izmantošanas licence (ieskaitot ELT)
  • apdrošināšanas polise
  • apkopes uzraudzības līgums
 • lidojumu simulācijas trenažieru dokumentācija:
  • īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoši dokumenti
  • kvalifikācijas sertifikāts
  • pēdējās kvalifikācijas ziņojums
 • atbilstības izvērtējums atbilstoši plānotajai darbības jomai:
  • mācību organizācijas veidam (sarežģīta / vienkārša)
  • pārvaldības sistēmai
  • rokasgrāmatām
  • mācību programmām
  • personālam
  • teorētisko zināšanu mācību telpām
  • lidojumu vadības telpām
  • gaisa kuģiem
  • lidojumu simulācijas trenažieriem
  • lidlaukiem
 • risku izvērtējums
 • finanšu plāns

Izmaiņu / grozījumu iesniegšana

Izmaiņu gadījumā ATO Civilās aviācijas aģentūrā iesniedz elektroniski uz e-pasta adresi caa@caa.gov.lv vai papīra formātā sekretariātā šādus dokumentus:

Noderīgi

Maksa par pakalpojumu un norēķinu kārtība

Maksa par mācību organizāciju sertificēšanu, mācību kursu programmu novērtēšanu un apstiprināšanu kā arī uzraudzību noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.891 (21.12.2021) “Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”.

Ņemot vērā, ka daļai pakalpojumu 2022. un 2023.gadā noteikts maksas samazinājums, kas izteikts procentos, klientu ērtībai CAA mājaslapā publicēts maksas pakalpojumu cenrādis ar maksām, kas izteiktas eiro:

Maksas pakalpojumu cenrādis | Civilās aviācijas aģentūra (caa.gov.lv)

Norēķins jāveic saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras piestādīto rēķinu pirms pakalpojuma saņemšanas.

Visi dokumentos uzrādītie personu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” Personas datu aizsardzības politiku.