Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" darbojas saskaņā ar 2012.gada 11.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.842 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" nolikums".

 

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" nolikums

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 4.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša iestāde. Satiksmes ministrs Civilās aviācijas aģentūras pārraudzību īsteno ar Satiksmes ministrijas starpniecību.

2. Civilās aviācijas aģentūras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku un pārvaldi Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un civilās aviācijas darbības jomā, veicot civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzību, kā arī uzraugot gaisa kuģu radītā piesārņojuma atbilstību vides aizsardzības prasībām.

II. Civilās aviācijas aģentūras funkcijas un uzdevumi

3. Civilās aviācijas aģentūra savā darbībā īsteno Latvijas Republikai saistošajās starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesību normās un likumā "Par aviāciju" noteiktās funkcijas.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, Civilās aviācijas aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. sertificēt un uzraudzīt gaisa kuģu ekspluatantus un vispārējās nozīmes aviāciju;

4.2. sertificēt un uzraudzīt personas un uzņēmumus, kas iesaistīti gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanā, gaisa kuģu tehniskajā apkopē, ražošanā un ekspluatācijā;

4.3. veikt gaisa kuģu perona pārbaudes;

4.4. saskaņot gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecību un nodrošināt šķēršļu uzraudzību;

4.5. sertificēt un uzraudzīt aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējus;

4.6. sertificēt un uzraudzīt civilās aviācijas personālu, civilās aviācijas personāla mācību kursus, programmas un mācību organizācijas;

4.7. atzīt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas dalībvalstu aviācijas personāla mācību organizācijas, trenažierus, mācību programmas, kursus, kā arī norīkotos gaisa kuģu lidojuma apkalpes locekļu instruktorus un eksaminētājus;

4.8. apstiprināt un uzraudzīt aviācijas medicīnas centrus un aviācijas medicīnas ekspertus;

4.9. reģistrēt civilās aviācijas gaisa kuģus Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā un izsniegt reģistrācijas apliecības, reģistrēt civilās aviācijas gaisa kuģu atsavināšanas aizliegumu un komercķīlu atzīmes;

4.10. uzraudzīt sertificēto civilās aviācijas sistēmas elementu atbilstību civilās aviācijas drošības prasībām, ieskaitot dokumentu izvērtēšanu, auditus, izmeklēšanu, novērtējumus un inspekcijas;

4.11. uzraudzīt civilās aviācijas drošības procesos iesaistīto uzņēmumu un personāla atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 11.marta Regulai (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un Komisijas 2010.gada 4.marta Regulai Nr. 185/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, kā arī izvērtēt piemērojamo aviācijas pasākumu atbilstību starptautiskajiem tiesību aktiem trešo valstu lidostās, no kurām Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētie gaisa kuģi veic pasažieru un kravu gaisa pārvadājumus;

4.12. izvērtēt gaisa pārvadātāju, gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzēju, mācību organizāciju un tehniskās apkopes organizāciju finanšu resursu pietiekamību drošības prasību nodrošināšanā;

4.13. izvērtēt lidlauka pakalpojumu sniegšanas pretendentu atbilstību tehniskajai drošībai;

4.14. sertificēt un uzraudzīt bīstamo vielu, izstrādājumu un kravu gaisa pārvadājumus;

4.15. īstenot Valsts rīcības plānu civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai;

4.16. administrēt civilās aviācijas atgadījumu ziņošanas sistēmu, izvērtēt un apstrādāt ziņojumus un izplatīt tos ieinteresētajām personām;

4.17. sagatavot un izdot civilās aviācijas drošības uzraudzības gada ziņojumu;

4.18. uzraudzīt gaisa kuģu radītā piesārņojuma, tai skaitā trokšņa, atbilstību vides aizsardzības prasībām;

4.19. uzraudzīt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas noteikto atviegloto formalitāšu vienkāršošanas pasākumu un procesu izpildi;

4.20. uzraudzīt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas noteikto mērvienību izmantošanu visās civilās aviācijas ekspluatācijas jomās;

4.21. uzraudzīt civilmilitāro sadarbību gaisa telpas izmantošanā, īstenot gaisa telpas elastīgas izmantošanas normatīvus un saistošās funkcijas;

4.22. uzraudzīt, kā tiek ievērotas personu tiesības, kurām ir invaliditāte vai ierobežotas pārvietošanās spējas, šīm personām pārvietojoties ar gaisa transportu;

4.23. uzturēt aeronavigācijas informāciju, reģistrus un datubāzes par civilās aviācijas gaisa kuģiem, gaisa kuģu apkalpes locekļiem, gaisa satiksmes vadības dispečeriem, gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoriem, gaisa kuģu tehniskās apkopes personālu, lidlaukiem, pilnvarotajiem pārstāvjiem aviācijas kravu pārvadājumos, civilās aviācijas medicīnas ekspertiem, aviācijas medicīnas centriem, atgadījumiem civilajā aviācijā, kuri skar gaisa kuģu lidojumu drošību;

4.24. pildīt atbildīgās iestādes pienākumus saskaņā ar 1944.gada 7.decembra Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju un tās pielikumiem, izņemot 13.pielikumu;

4.25. pildīt Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas Nacionālā patstāvīgās uzraudzības koordinatora pienākumus.

III. Darbības tiesiskuma nodrošināšana

5. Civilās aviācijas direktora izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā.

6. Civilās aviācijas aģentūras administratīvo aktu, kas izdots Eiropas Savienības aviācijas drošības prasību īstenošanai, var pārsūdzēt tiesā. Šāda administratīvā akta pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

IV. Noslēguma jautājums

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumus Nr.808 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 184.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis