Gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļi

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021.gada 14.decembra Īstenošanas regula (ES) Nr.
2021/2227, ar ko Regulu (ES) Nr.1178/2011 groza attiecībā uz prasībām par ekspluatāciju visos laikapstākļos un par helikopteru instrumentālo lidojumu un tipa kvalifikācijas apmācību.

Komisijas 2020.gada 4.marta Deleģētā regula (ES) Nr. 2020/723, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par trešās valsts izdotu pilotu sertifikātu akceptēšanu un groza Regulu (ES) Nr.1178/2011.

Komisijas 2018. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 2018/395, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 paredz sīki izstrādātus gaisa balonu ekspluatācijas noteikumus un gaisa balonu lidojuma apkalpes locekļu licencēšanas noteikumus.

Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus un planieru lidojuma apkalpes locekļu licencēšanas noteikumus (konsolidētā versija).

Gaisa kuģu salona apkalpes locekļi

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021.gada 14.decembra Īstenošanas regula (ES) Nr.
2021/2227, ar ko Regulu (ES) Nr.1178/2011 groza attiecībā uz prasībām par ekspluatāciju visos laikapstākļos un par helikopteru instrumentālo lidojumu un tipa kvalifikācijas apmācību.

 

 

 

Gaisa kuģa tehniskās apkopes personāls

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021.gada 15.decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr.
2021/2237, ar ko Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza attiecībā uz prasībām ekspluatācijai visos laikapstākļos un lidojuma apkalpes apmācībai un pārbaudēm
.

Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (konsolidēta versija).

 

Gaisa satiksmes vadības dispečeri

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) Nr. 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011

* Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC) un vadlīnijas (GM) ATCO.MED daļai

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija).

Grozījums: Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/666, ar ko Regulu (ES) Nr. 923/2012 groza attiecībā uz prasībām pilotējamās aviācijas darbībai U-space gaisa telpā.

Cits aviācijas jomā iesaistīts personāls

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (konsolidēta versija).

 

Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (konsolidēta versija).

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021.gada 15.decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr.
2021/2237, ar ko Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza attiecībā uz prasībām ekspluatācijai visos laikapstākļos un lidojuma apkalpes apmācībai un pārbaudēm.

Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 2015/640 par lidojumderīguma papildu specifikācijām konkrēta veida ekspluatācijai un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 965/2012 (konsolidēta versija)

Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).

Komisijas 2011. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (konsolidēta versija).

Komisijas 2018. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 2018/395, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa balonu ekspluatācijai.

Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus un planieru lidojuma apkalpes locekļu licencēšanas noteikumus (konsolidētā versija).

 

Komisijas 2012.gada 26.septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK (konsolidēta versija).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (konsolidēta versija).

Komisijas 2021.gada 26.novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2021/2082, ar ko nosaka kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.376/2014 īstenošanai attiecībā uz Eiropas vienoto riska klasifikācijas shēmu (stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī).

Komisijas 2015. gada 29. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1018, ar ko nosaka sarakstu, kurā klasificēti atgadījumi civilajā aviācijā, par kuriem obligāti jāziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 376/2014.

Komisijas 2020.gada 6.oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 2020/2034, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.376/2014 papildina attiecībā uz Eiropas vienoto riska klasifikācijas shēmu.

 

Komisijas 2006. gada 19. maija Regula (EK) Nr. 768/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK par informācijas vākšanu un apmaiņu attiecībā uz to gaisa kuģu drošību, kuri izmanto Kopienas lidostas, un informācijas sistēmu pārvaldību.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21.aprīļa Regula (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem (konsolidēta versija).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1137/2008, ar ko vairākus instrumentus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā noteikto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – pirmā daļa (konsolidēta versija).

 

Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (konsolidēta versija).

 

 

Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 351/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecībā uz prioritātes piešķiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisakuģu perona pārbaužu veikšanā.

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021. gada 28. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr.2021/97, ar ko attiecībā uz jaunu papildu lidojumderīguma prasību ieviešanu groza un labo Regulu (ES) 2015/640

Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (konsolidēta versija).

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (konsolidēta versija).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).

 

 

Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (konsolidēta versija).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (konsolidēta versija).

 

Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 473/2006, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā.

Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (konsolidēta versija).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 2019/502 par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.

 

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (konsolidēta versija).

Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (konsolidēta versija).

Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (konsolidēta versija).

Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Regula (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā (konsolidēta versija).

Komisijas 2009. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1254/2009, ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (konsolidēta versija).

Komisijas 2010. gada 26. janvāra Regula (ES) Nr. 72/2010, ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā (konsolidēta versija).

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

 

Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/666,
ar ko Regulu (ES) Nr. 923/2012 groza attiecībā uz prasībām pilotējamās aviācijas darbībai U-space gaisa telpā.

Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021.gada 15.decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2021/2237, ar ko Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza attiecībā uz prasībām ekspluatācijai visos laikapstākļos un lidojuma apkalpes apmācībai un pārbaudēm.

Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021.gada 14.decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/2227, ar ko Regulu (ES) Nr.1178/2011 groza attiecībā uz prasībām par ekspluatāciju visos laikapstākļos un par helikopteru instrumentālo lidojumu un tipa kvalifikācijas apmācību.

Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (konsolidēta versija).

Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (konsolidēta versija).

Komisijas 2014. gada 12. februāra  Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2020. gada 9. jūnija Deleģētā Regula (ES) Nr. 2020/1234, ar ko Regulu (ES) Nr. 139/2014 groza attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām deklarēšanai, ko veic organizācijas, kas atbild par perona pārvaldības pakalpojumu sniegšanu.

Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/373, ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/ aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/665, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/373 groza attiecībā uz prasībām gaisa satiksmes pārvaldības/ aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem “U-space”gaisa telpā, kas noteikta kontrolējamā gaisa telpā.

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) Nr. 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011.

Komisijas 2011. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (konsolidēta versija).

Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus un planieru lidojuma apkalpes locekļu licencēšanas noteikumus (konsolidētā versija).

Komisijas 2018. gada 18. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/1048, ar ko nosaka gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz veiktspējas navigāciju.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 2019/494 par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.

Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (konsolidēta versija).

Grozījums: Komisijas 2021. gada 15. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/1166, ar ko attiecībā uz tiešredzamības operācijas vai operācijas ārpus tiešredzamības standarta scenāriju piemērošanas datuma atlikšanu groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/947.

Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/664 par “U-space” tiesisko regulējumu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (konsolidēta versija).

 

 

Komisijas Īstenošanas 2019. gada 11. februāra regula (ES) Nr. 2019/317, ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai.

Komisijas 2020. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2020/1627 par ārkārtas pasākumiem Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropas vienotās gaisa telpas darbības uzlabošanas sistēmas un tarifikācijas sistēmas trešajam pārskata periodam (2020.–2024. gads).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (konsolidēta versija).

 

Komisijas 2014. gada 27. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 716/2014 par kopprojektu sērijas pilotprojekta izveidi Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna atbalstam.

Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 409/2013 par kopprojektu definēšanu, pārvaldības izveidi un tādu stimulu apzināšanu, kuri atbalsta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna īstenošanu.

Komisijas  2021. gada 1. februāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/116 par pirmā kopprojekta izveidi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 550/2004 paredzētā Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna īstenošanas atbalstam, ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 409/2013 un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 716/2014.

Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/373, ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/ aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr.
2021/665, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/373 groza attiecībā uz prasībām gaisa satiksmes pārvaldības/ aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem “U-space”gaisa telpā, kas noteikta kontrolējamā gaisa telpā.

Komisijas 2011. gada 24. februāra Regula (ES) Nr. 176/2011 par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas.

Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 409/2013 par kopprojektu definēšanu, pārvaldības izveidi un tādu stimulu apzināšanu, kuri atbalsta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna īstenošanu.

Komisijas Īstenošanas 2019. gada 11. februāra regula (ES) Nr. 2019/317, ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013.

Komisijas 2020. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2020/1627 par ārkārtas pasākumiem Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropas vienotās gaisa telpas darbības uzlabošanas sistēmas un tarifikācijas sistēmas trešajam pārskata periodam (2020.–2024. gads).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (konsolidēta versija).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas 2010. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 255/2010, ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus (konsolidēta versija).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija).

Grozījums: Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/666, ar ko Regulu (ES) Nr. 923/2012 groza attiecībā uz prasībām pilotējamās aviācijas darbībai U-space gaisa telpā.

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai.

Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2019/123, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) tīkla funkciju īstenošanai un atceļ Regulu (ES) Nr. 677/2011.

Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/373, ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/- aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr.
2021/665, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/373 groza attiecībā uz prasībām gaisa satiksmes pārvaldības/ aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem “U-space”gaisa telpā, kas noteikta kontrolējamā gaisa telpā.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 2. punktu atcelta Regula Nr. 552/2004. Tomēr minētās regulas 4., 5., 6., 6.a un 7. pantu un tās III un IV pielikumu turpina piemērot līdz šīs regulas 47. pantā minēto deleģēto aktu piemērošanas dienai un tiktāl, ciktāl minētie akti aptver Regulas (EK) Nr. 552/2004 attiecīgo noteikumu priekšmetu, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2011. gada 22. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1206/2011, ar ko nosaka prasības gaisa kuģa identifikācijai uzraudzības nolūkos Eiropas vienotajā gaisa telpā (konsolidēta versija).

Komisijas 2011. gada 22. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1207/2011, ar ko nosaka prasības uzraudzības veiktspējai un savstarpējai savietojamībai Eiropas vienotajā gaisa telpā (konsolidēta versija).

Komisijas 2010. gada 26. janvāra Regula (ES) Nr. 73/2010, ar ko nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā (konsolidēta versija).

Atbilstoši Komisijas 2020. gada 14. februāra Īstenošanas regulas (ES) 2020/469, ar ko attiecībā uz prasībām par gaisa satiksmes pārvaldības / aeronavigācijas pakalpojumiem, gaisa telpas struktūru plānojumu un datu kvalitāti, skrejceļu drošumu groza Regulu (ES) Nr. 923/2012, Regulu (ES) Nr. 139/2014 un Regulu (ES) 2017/373 un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 73/2010 4.pantam Regulu Nr. 73/2010 atceļ no 2022. gada 27. janvāra.

Komisijas 2009. gada 30. marta Regula (EK) Nr. 262/2009, ar ko nosaka prasības S režīma pieprasītāja kodu koordinētai piešķiršanai un izmantošanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (konsolidēta versija).

Komisijas 2009. gada 16. janvāra Regula (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (konsolidēta versija).

Komisijas 2007. gada 7. jūnija Regula (EK) Nr. 633/2007, ar ko nosaka prasības attiecībā uz to, kā piemērot lidojuma ziņojumu nodošanas protokolu, ko izmanto lidojumu paziņošanai, koordinēšanai un nodošanai starp gaisa satiksmes vadības struktūrvienībām (konsolidēta versija).

Komisijas 2012. gada 16. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1079/2012, ar ko nosaka prasības balss sakaru kanālu atstatumam Eiropas vienotajā gaisa telpā (konsolidēta versija).

Komisijas 2006. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 1033/2006, ar ko nosaka prasības attiecībā uz lidojuma plānu sastādīšanas procedūrām lidojuma sagatavošanas fāzē vienotajā Eiropas gaisa telpā (konsolidēta versija).

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija).

Grozījums: Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/666, ar ko Regulu (ES) Nr. 923/2012 groza attiecībā uz prasībām pilotējamās aviācijas darbībai U-space gaisa telpā.

Komisijas 2006. gada 6. jūlija Regula (EK) Nr. 1032/2006, ar ko nosaka prasības lidojuma datu apmaiņas automātiskajām sistēmām, lai paziņotu, koordinētu un nodotu lidojumus starp gaisa satiksmes vadības vienībām (konsolidēta versija).

Padomes 2007. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 219/2007, ar ko izveido Kopuzņēmumu, lai izstrādātu jaunas paaudzes Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu (konsolidēta versija).

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2014. gada 12. februāra  Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008.
Grozījums: Komisijas 2020. gada 9. jūnija Deleģētā Regula (ES) Nr. 2020/1234, ar ko Regulu (ES) Nr. 139/2014 groza attiecībā uz nosacījumiem un procedūrām deklarēšanai, ko veic organizācijas, kas atbild par perona pārvaldības pakalpojumu sniegšanu.

 

 

 

 

Komisijas 2012.gada 26.septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija).

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91.

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2019. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem (konsolidēta versija).

Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/664 par “U-space” tiesisko regulējumu.

 

Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (konsolidēta versija).
Grozījums: Komisijas 2021.gada 15.jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/1166, ar ko attiecībā uz tiešredzamības operācijas vai operācijas ārpus tiešredzamības standarta scenāriju piemērošanas datuma atlikšanu groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/947.

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 598/2014 par noteikumu un procedūru noteikšanu attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu.

 

Komisijas 2009. gada 5. augusta Regula (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti (konsolidēta versija).

 

 

Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK.

 

Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012.

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Savienības Padomes 1997. gada 9. oktobra Regula (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus (konsolidēta versija).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu.