Gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļi

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

 

 

Komisijas 2020.gada 4.marta Deleģētā regula (ES) Nr. 2020/723, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par trešās valsts izdotu pilotu sertifikātu akceptēšanu un groza Regulu (ES) Nr.1178/2011

 

Komisijas 2018. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 2018/395, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 paredz sīki izstrādātus gaisa balonu ekspluatācijas noteikumus un gaisa balonu lidojuma apkalpes locekļu licencēšanas noteikumus (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus un planieru lidojuma apkalpes locekļu licencēšanas noteikumus (konsolidēta versija)

 

 

Gaisa kuģu salona  apkalpes locekļi

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

 

 

 

 

 

 

 

Gaisa kuģa tehniskās apkopes personāls

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

Grozījums: Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa Regula (ES) Nr. 2024/1230, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 80/2009, (ES) Nr. 996/2010 un (ES) Nr. 165/2014 attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām autotransporta un aviācijas jomā

Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (konsolidēta versija)

 

 

 

Gaisa satiksmes vadības dispečeri

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) Nr. 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011

Grozījums: Komisijas 2023.gada 21.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2023/893, ar ko groza Regulu (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem

 

  • Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai (AMC) un vadlīnijas (GM) ATCO.MED daļai

 

ATCO Vadlīnijas

 

 

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija)

Cits aviācijas jomā iesaistīts personāls

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (konsolidēta versija)

 

 

Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (konsolidēta versija)

Grozījums: Komisijas 2024. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2024/1255, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 groza attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem pasākumiem kopīgo pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

 

 

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

Grozījums: Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa Regula (ES) Nr. 2024/1230, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 80/2009, (ES) Nr. 996/2010 un (ES) Nr. 165/2014 attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām autotransporta un aviācijas jomā

Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Regula (ES) Nr. 2015/640 par lidojumderīguma papildu specifikācijām konkrēta veida ekspluatācijai un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 965/2012 (konsolidēta versija)

Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

Komisijas 2011. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (konsolidēta versija)

Komisijas 2018. gada 13. marta Regula (ES) Nr. 2018/395, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa balonu ekspluatācijai (konsolidēta versija)

Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus un planieru lidojuma apkalpes locekļu licencēšanas noteikumus (konsolidētā versija)

 

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK (konsolidēta versija)

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regula (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2021.gada 26.novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2021/2082, ar ko nosaka kārtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.376/2014 īstenošanai attiecībā uz Eiropas vienoto riska klasifikācijas shēmu (stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī)

 

Komisijas 2015. gada 29. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1018, ar ko nosaka sarakstu, kurā klasificēti atgadījumi civilajā aviācijā, par kuriem obligāti jāziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 376/2014

 

Komisijas 2020.gada 6.oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 2020/2034, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.376/2014 papildina attiecībā uz Eiropas vienoto riska klasifikācijas shēmu

 

 

Komisijas 2006. gada 19. maija Regula (EK) Nr. 768/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK par informācijas vākšanu un apmaiņu attiecībā uz to gaisa kuģu drošību, kuri izmanto Kopienas lidostas, un informācijas sistēmu pārvaldību

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21.aprīļa Regula (EK) Nr. 785/2004 par apdrošināšanas prasībām, kas attiecas uz gaisa pārvadātājiem un gaisa kuģu ekspluatantiem (konsolidēta versija)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1137/2008, ar ko vairākus instrumentus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā noteikto procedūru, pielāgo Padomes Lēmumam 1999/468/EK attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – pirmā daļa (konsolidēta versija)

 

 

Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (konsolidēta versija)

 

 

 

Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 351/2008, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/36/EK attiecībā uz prioritātes piešķiršanu Kopienas lidostas izmantojošo gaisakuģu perona pārbaužu veikšanā

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

 

Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (konsolidēta versija)

Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (konsolidēta versija)

Komisijas 2022. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 2022/1645, ar ko paredz noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1139 piemērošanu attiecībā uz prasībām par tādu informācijas drošības risku pārvaldību, kuri spēj ietekmēt aviācijas drošumu, kas noteiktas organizācijām, uz kurām attiecas Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 un (ES) Nr. 139/2014, un ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 un (ES) Nr. 139/2014

 

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (konsolidēta versija)

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

 

Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

 

 

Padomes 1991. gada 16. decembra Regula (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (konsolidēta versija)

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regula (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (konsolidēta versija)

Grozījums: Komisijas 2022.gada 2.decembra Deleģētā regula (ES) 2023/661, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2111/2005 par kopējiem kritērijiem, lai apsvērtu darbības aizlieguma īstenošanu vai atcelšanu Savienības līmenī

 

 

Komisijas 2022.gada 2.decembra Deleģētā regula (ES) Nr. 2023/660, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus tādu gaisa pārvadātāju sarakstam, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2111/2005 II nodaļā, un atceļ Regulu (EK) Nr.473/2006, un ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.2111/2005 II nodaļā

Komisijas 2006. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (konsolidēta versija)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 2019/502 par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regula (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (konsolidēta versija)

 

 

Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (konsolidēta versija)

Grozījums: Komisijas 2024. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2024/1255, ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 groza attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem pasākumiem kopīgo pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Regula (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2009. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1254/2009, ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2010. gada 26. janvāra Regula (ES) Nr. 72/2010, ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā (konsolidēta versija)

 

 

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

 

Komisijas 2014. gada 29. aprīļa Regula (ES) Nr. 452/2014, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija)

Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regula (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

Grozījums: Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 24. aprīļa Regula (ES) Nr. 2024/1230, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 80/2009, (ES) Nr. 996/2010 un (ES) Nr. 165/2014 attiecībā uz dažām ziņošanas prasībām autotransporta un aviācijas jomā

Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (konsolidēta versija)

Komisijas 2014. gada 26. novembra Regula (ES) Nr. 1321/2014 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (konsolidēta versija)

Komisijas 2014. gada 12. februāra  Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

Grozījums: Komisijas 2024. gada 30. janvāra Deleģētā regula (ES) Nr. 2024/405 par Regulas (ES) Nr. 139/2014 grozījumiem attiecībā uz signālu izmantošanu radiosakaru atteices gadījumā

Grozījums: Komisijas 2024. gada 13. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2024/894, ar ko Regulu (ES) Nr. 139/2014 groza attiecībā uz ziņošanu par atgadījumiem

Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/373, ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2015. gada 20. februāra Regula (ES) Nr. 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011

Grozījums: Komisijas 2023.gada 21.aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2023/893, ar ko groza Regulu (ES) 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem

 

Komisijas 2011. gada 16. decembra Regula (ES) Nr. 1332/2011, ar ko nosaka kopējas gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz gaisa kuģa sadursmju novēršanu (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2018. gada 14. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/1976, kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1139 nosaka detalizētus planieru ekspluatācijas noteikumus un planieru lidojuma apkalpes locekļu licencēšanas noteikumus (konsolidētā versija)

 

Komisijas 2018. gada 18. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/1048, ar ko nosaka gaisa telpas izmantošanas prasības un ekspluatācijas procedūras attiecībā uz veiktspējas navigāciju

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 2019/494 par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

 

Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/664 par “U-space” tiesisko regulējumu

Komisijas 2023. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 2023/1768, kas nosaka detalizētus noteikumus par gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sistēmu un gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu komponentu sertifikāciju un deklarēšanu

 

Grozījums: Komisijas 2023. gada 12. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2023/1771, ar ko attiecībā uz gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu sistēmām un komponentiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/373 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1032/2006, (EK) Nr. 633/2007 un (EK) Nr. 262/2009

 

Komisijas 2023. gada 12. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2023/1770, ar ko paredz noteikumus par Eiropas vienotās gaisa telpas izmantošanai nepieciešamo gaisa kuģu aprīkojumu un ekspluatācijas noteikumus saistībā ar Eiropas vienotās gaisa telpas izmantošanu un atceļ Regulu (EK) Nr. 29/2009, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1206/2011, (ES) Nr. 1207/2011 un (ES) Nr. 1079/2012

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 549/2004, ar ko nosaka pamatu Eiropas vienotās gaisa telpas izveidošanai (konsolidēta versija)

 

 

Komisijas Īstenošanas 2019. gada 11. februāra regula (ES) Nr. 2019/317, ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013 (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai

 

Komisijas 2020. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2020/1627 par ārkārtas pasākumiem Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropas vienotās gaisa telpas darbības uzlabošanas sistēmas un tarifikācijas sistēmas trešajam pārskata periodam (2020.–2024. gads)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 550/2004 par aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (konsolidēta versija)

 

 

Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/373, ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2011. gada 24. februāra Regula (ES) Nr. 176/2011 par informāciju, kas jāsniedz pirms funkcionālo gaisa telpas bloku izveidošanas un pārveidošanas

 

Komisijas 2013. gada 3. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 409/2013 par kopprojektu definēšanu, pārvaldības izveidi un tādu stimulu apzināšanu, kuri atbalsta Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības ģenerālplāna īstenošanu (konsolidēta versija)

 

Komisijas Īstenošanas 2019. gada 11. februāra regula (ES) Nr. 2019/317, ar ko nosaka darbības uzlabošanas sistēmu un tarifikācijas sistēmu Eiropas vienotajā gaisa telpā un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 390/2013 un (ES) Nr. 391/2013 (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2020. gada 3. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2020/1627 par ārkārtas pasākumiem Covid-19 pandēmijas dēļ Eiropas vienotās gaisa telpas darbības uzlabošanas sistēmas un tarifikācijas sistēmas trešajam pārskata periodam (2020.–2024. gads)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regula (EK) Nr. 551/2004 par gaisa telpas organizāciju un izmantošanu vienotajā Eiropas gaisa telpā (konsolidēta versija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas 2010. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 255/2010, ar ko nosaka kopējus gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības noteikumus (konsolidēta versija)

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija)

Komisijas 2005. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2150/2005, ar ko nosaka kopīgus noteikumus gaisa telpas elastīgai izmantošanai

Komisijas 2019. gada 24. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2019/123, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) tīkla funkciju īstenošanai un atceļ Regulu (ES) Nr. 677/2011

Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2017/373, ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (konsolidēta versija)

 

 

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija)

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

 

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2014. gada 12. februāra  Regula (ES) Nr. 139/2014, ar ko nosaka prasības un administratīvās procedūras saistībā ar lidlaukiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (konsolidēta versija)

Grozījums: Komisijas 2024. gada 30. janvāra Deleģētā regula (ES) Nr. 2024/405 par Regulas (ES) Nr. 139/2014 grozījumiem attiecībā uz signālu izmantošanu radiosakaru atteices gadījumā

Grozījums: Komisijas 2024. gada 13. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 2024/894, ar ko Regulu (ES) Nr. 139/2014 groza attiecībā uz ziņošanu par atgadījumiem

Komisijas 2022. gada 14. jūlija Deleģētā regula (ES) Nr. 2022/1645, ar ko paredz noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1139 piemērošanu attiecībā uz prasībām par tādu informācijas drošības risku pārvaldību, kuri spēj ietekmēt aviācijas drošumu, kas noteiktas organizācijām, uz kurām attiecas Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 un (ES) Nr. 139/2014, un ar ko groza Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 un (ES) Nr. 139/2014

 

 

Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (konsolidēta versija)

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91

Ar Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 1. punktu atcelta Regula Nr. 216/2008.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 139. panta 4. punktam šā panta 1.–3. punktā minētās atsauces uz atceltajām regulām uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Atbilstoši Regulas Nr. 2018/1139 140. panta 2. punktam ne vēlāk kā 2023. gada 12. septembrī uz Regulu Nr. 216/2008, Nr. 552/2004 pamata pieņemtos īstenošanas noteikumus pielāgo regulai Nr. 2018/1139.

Komisijas 2019. gada 12. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2021. gada 22. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 2021/664 par “U-space” tiesisko regulējumu

 

 

Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (konsolidēta versija)

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 598/2014 par noteikumu un procedūru noteikšanu attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu

 

Komisijas 2009. gada 5. augusta Regula (EK) Nr. 748/2009 par to gaisakuģu operatoru sarakstu, kuri 2006. gada 1. janvārī vai pēc minētā datuma ir veikuši Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, katram gaisakuģa operatoram norādot administrējošo dalībvalsti (konsolidēta versija)

Grozījums: Komisijas 2024. gada 27. marta Regula (ES) Nr. 2024/1030, ar ko attiecībā uz to gaisa kuģu operatoru saraksta atjaunināšanu, kuri veic Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā uzskaitītās aviācijas darbības, groza Regulu (EK) Nr. 748/2009

 

 

Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (konsolidēta versija)

 

Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 2018/2066

par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Eiropas Savienības Padomes 1997. gada 9. oktobra Regula (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus (konsolidēta versija)

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu

 

Regula

Īstenošanas vai deleģētā regula

Padomes 2014. gada 17. marta Regula (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (konsolidēta versija)

 

Padomes 2014. gada 31. jūlija Regula (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (konsolidēta versija)