Eksāmenu dienas SEPTEMBRĪ:

Otrdiena 12. septembris
Ceturtdiena 14. septembris

Otrdiena 19. septembris
Ceturtdiena 21. septembris

Eksāmenu dienas OKTOBRĪ:

Otrdiena 17. oktobris
Ceturtdiena 19. oktobris

Otrdiena 24. oktobris
Ceturtdiena 26. oktobris

Eksāmenu dienas NOVEMBRĪ:

Otrdiena 14. novembris
Ceturtdiena 16. novembris

Otrdiena 21. novembris
Ceturtdiena 23. novembris

Eksāmenu dienas DECEMBRĪ:

Otrdiena 12. decembris
Ceturtdiena 14. decembris

Otrdiena 19. decembris
Ceturtdiena 21. decembris

 

        INFO:

 • Eksāmenu sākums  -  plkst. 8:00, ja nav norādīts citādi.
  Eksāmenu vieta  -  eksaminēšanas klase CAA ēkas 2 stāvā, Mārupes novads, Lidosta "Rīga", Biroju iela 10,

 • Pretendents ir sekmīgi nokārtojis teorētiskos eksāmenus, ja saņemti vismaz 75 % no attiecīgajam eksāmenam noteiktā vērtējuma;

 • Amatierpilotu eksāmeni jānokārto 18 mēnešu laikā kopš tā kalendārā mēneša beigām, kad pretendents pirmo reizi mēģināja nokārtot kādu no eksā­mena biļetēm. Atļauto mēģinājumu skaits vienam priekšmetam- 4. Eksāmenu valoda- latviešu/angļu.
 • Visi PPL. BPL. SPL un LAPL eksāmeni jānokārto 18 mēnešu laikā kopš tā kalendārā mēneša beigām, kad pretendents pirmo reizi mēģināja nokārtot kādu no eksā­mena biļetēm. Atļauto mēģinājumu skaits vienam priekšmetam- 4. Eksāmenu valoda- angļu.
 • Visi ATPL eksāmeni jānokārto 18 mēnešu laikā kopš tā kalendārā mēneša beigām, kad pretendents pirmo reizi mēģināja nokārtot kādu no eksā­mena biļetēm. Visi eksāmeni jānokārto 6 sesiju laikā, kur 1 sesija ir 10 darba dienas. Eksāmenu valoda- angļu.

Šajā sadaļā publicētā informācija attiecas uz sekojošo CAA teorētisko eksāmenu kārtošanu:

 • Privātpilota apliecības iegūšanai,
 • CPL, ATPL apliecības, kā arī IR kvalifikācijas atzīmes iegūšanai,
 • Latvijas nacionālo pilota apliecību konvertācijai uz JAA pilotu apliecībām (JAR-OPS, JAR-FCL eksāmeni).
 • Lidotāja inženiera apliecības iegūšanai.

Eksāmeniem jāpiesakās vismaz 5 darba dienas iepriekš, rakstot e-pastu uz exam@caa.gov.lv. Lūdzu ievērojiet, ka CAA var atteikt eksāmenu kārtošanu pieteiktajā dienā tehnisku iemeslu dēļ (piem. vietu trūkuma dēļ eksaminēšanas zālē). Tāpēc CAA iesaka pieteikties eksāmeniem savlaicīgi ar e-pasta palīdzību un sagaidīt apstiprinājumu par eksāmenu kārtošanas iespēju vēlamajā dienā.

Piesakoties eksāmeniem lūdzu sniegt sekojošu informāciju:

 • vārds, uzvārds,
 • pilota apliecības Nr. (privātpilota apliecības pretendentiem - personas kods),
 • eksaminēšanas līmenis (PPL, IR, CPL, ATPL), norādot gaisa kuģu kategoriju (Aeroplane, Helicopter etc.),
 • vēlamo eksāmenu kārtošanas dienu,
 • priekšmetus, kuros pretendents vēlas kārtot eksāmenus,
 • kontaktinformāciju - tālruņa nr. un e-pasta adresi.

Pirmo reizi piesakoties attiecīgās kategorijas apliecības teorētisko eksāmenu kārtošanai, pieteikuma e-pastam jāpievieno mācību organizācijas rekomendācija un elektroniski aizpildīta pretendenta pieteikuma forma (pretendents parakstīs pieteikumu ierodoties uz eksāmenu) . 

PPL, BPL, SPL LAPL pieteikuma veidlapa.
ATPL pieteikuma veidlapa.

Lidotāja inženiera pieteikuma veidlapa.

 

BRĪDINĀJUMS!
JA NETIEK IZPIDĪTI AUGSTĀK MINĒTIE NOSACĪJUMI, CAA PATUR TIESĪBAS ATTEIKT PRETENDENTAM EKSĀMENA KĀRTOŠANU, NEPASKAIDROJOT IEMESLUS!

 • Pirms eksāmena uzsākšanas pretendents uzrāda CAA amatpersonai personu apliecinošu dokumentu (pasi vai vadītāja apliecību), kam eksāmena gaitā jāatrodas uz pretendenta galda.
 • Eksāmena gaitā pretendents drīkst izmantot:

    a. pildspalvu,
    b. neprogrammējamu kalkulatoru bez specifiskām aviācijas skaitļošanas funkcijām,
    c. mehānisko navigācijas skaitļotāju (E6B, CRP-5 vai līdzīgu),
    d. transportieri,
    e. mērcirkuli,
    f. lineālu,
    g. vārdnīcu,
    h. rokasgrāmatas un informatīvos materiālus, ko izsniedz CAA,
    i. melnrakstu papīru, ko izsniedz CAA.

 • Visi palīglīdzekļi, kurus pretendents vēlas izmantot eksāmena laikā, pirms eksāmena jāuzrāda CAA amatpersonai.
 • Personīgās mantas, ieskaitot mobilos telefonus un citas elektroniskās ierīces, pretendents novieto CAA amatpersonas norādītajā vietā, tās saņemot tikai pēc eksāmena beigām.
 • Mobilo telefonu skaņas signalizācijai jābūt izslēgtai.
 • Eksāmena laikā aizliegts:

    a. lietot jebkādus izziņas avotus un materiālus, izņemot šo norādījumu 2. punktā uzskaitītos,
    b. lietot mobilos telefonus, ieskaitot to palīgfunkcijas (piem. kalkulatoru),
    c. sazināties ar pārējiem pretendentiem,
    d. atstāt savu vietu bez CAA amatpersonas atļaujas.

 • Ja eksāmena laikā atklājas, ka pretendents pārkāpj eksaminēšanas procedūras, viņš nekavējoties tiek diskvalificēts.
 • Atbilžu lapas, kā arī jautājumu un melnrakstu lapas eksāmena beigās jānodod CAA amatpersonai.
 • Eksāmena rezultāti tiek paziņoti pretendentam rakstiski ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc attiecīgās eksāmenu sesijas beigām.
 • Jebkurš pretendents, kurš eksāmena  laikā ir saņēmis neapmierinošu zināšanu vai prasmju novērtējumu, var griezties ar prasību CAA, lai izvērtētu eksāmena atbilstību noteiktajām prasībām.Prasībai jābūt pamatotai.

(Visas cenas iesk. 0% PVN par vienu priekšmetu)

 • Amatierpilots (nacionālā vai FCL daļas apliecība) - 17.00 EUR,
 • PPL, BPL vai SPL apliecībai - 35.00 EUR,
 • CPL, lidotāja inženiera apliecībai - 60.00 EUR,
 • ATPL apliecībai - 65.00 EUR,
 • IR kvalifikācijas atzīmei - 50.00 EUR.

Maksājumi CAA notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.891 (21.12.2021)„Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”

Maksājumus par CAA teorētiskajiem eksāmeniem jāveic uz vietas ar bankas karti pirms eksāmena, veicot norēķinu par tiem eksāmeniem, kuri pieteikti attiecīgajā dienā. Skaidras naudas darījumi pieņemti netiek.

Lai izpildītu Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2020/723 5.panta b) punkta prasības apliecības apstiprināšanai, pretendents kārto attiecīgās kategorijas apliecības teorētisko zināšanu eksāmenu sekojošos priekšmetos:

1) aviāciju regulējošie normatīvie akti;

2)  ekspluatācijas procedūras.

Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja pretendentam ir ne mazāk kā 75 procenti pareizu atbilžu.

Eksāmenu kārtošanas reižu skaits nav ierobežots.