Covid 19 Informācija presei

Ņemot vērā “COVID-19” vīrusa izplatību visā pasaulē,  EASA ir informējusi dalībvalstis, tostarp Latviju, par atbrīvojumu iespējamību, kas tiek izdoti “Exemption” kārtībā. Atbrīvojumi Latvijai dod iespēju pagarināt kvalifikācijas, sertifikāta, apmācību un pārbaudes derīguma termiņu un apliecinājumus, ja nav iespējams ievērot Regulā Nr.1178/2011 noteikto prasību izpildi, kas saistīti ar “COVID-19”.

Termiņa pagarinājums derīgām kvalifikācijām un sertifikātiem ir iespējams uz 4 mēnešiem, bet nepieciešamības gadījumā, tas var tikts pagarināts vēl uz 4 mēnešiem, taču pēdējais derīguma termiņš nedrīkst būt pēc 2020. gada 22.novembra.

Izņēmums ir piemērojams tikai pilota apliecības turētājiem, kuru kvalifikācijas atzīmju derīguma termiņš beidzas laikā posmā no 23.03.2020 līdz 31.07.2020.

1. Tipa un instrumentu kvalifikācijas atzīmes pagarināšana.

Regulas Nr.1178/2011 I pielikuma (FCL daļas)tipa un instrumentu kvalifikācijas, kas saistītas ar komercapliecību (CPL, MPL un ATPL), un kuru pilnvaras tiek realizētas saskaņā ar Regulas Nr.965/2012 III pielikumu (ORO daļas), var pagarināt uz 4 mēnešiem, tomēr ne ilgāk par 2020. gada 22 novembri.

Riska mazināšanas pasākumi:Ekspluatantiem, ievērojot noteiktos veselības drošības pasākumus, jāorganizē atsvaidzināšanas mācības, mācībās jāiekļauj konkrēta gaisa kuģa tipa lidojumu veikšanas normālas un ārkārtas procedūras, kā arī instrumentālālo lidojumu procedūras, ja ir IR kvalifikācijas atzīme. Pēc atsvaidzināšanas mācību pabeigšanas ekspluatantam jāpārbauda apliecības turētāja zināšanu līmenis jebkurā ekspluatantam pieņemamā veidā (testa jautājumi, mutiskais eksāmens ar TRI vai cits).

Ekspluatantam ir pienākums saglabāt dokumentus, kas apliecina atsvaidzināšanas mācību veikšanu un zināšanu pārbaudi.

Īstenošana, ja ierakstu apliecībā veic TRE/SFE: kad riska mazināšanas pasākumi ir sekmīgi izpildīti, TRE/SFE ar atbilstošām privilēģijām veic ierakstu pilota apliecībā ar kvalifikācijas jauno derīguma termiņu. Kvalifikāciju derīguma termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas nepārsniedz 4 mēnešus, t.i. ja iepriekšējais derīguma termiņš bija 30.04.2020, jaunais derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt 31.08.2020. TRE/SFE ir jāpārliecinās par riska mazināšanas pasākumu izpildi, kā norādīts augstāk. Ziņojums par ierakstu apliecībā jāiesniedz CAA saskaņā ar standarta kvalifikācijas pagarināšanas un eksaminētāja ziņošanas procedūrām.Eksaminētājs iesniedz CAA sekojošus dokumentus, nosūtot tos uz e-pastu REPORTS@caa.gov.lv:

  • ekspluatanta parakstītu apliecinājumu par atsvaidzināšanas mācībām un zināšanu pārbaudi;
  • pilota apliecības kopiju, kurā veikts kvalifikācijas pagarināšanas ieraksts;
  • eksaminētāja dokumentus.

Īstenošana, ja eksaminētājam nav iespējas veikt ierakstu apliecībā: kad riska mazināšanas pasākumi ir sekmīgi izpildīti, apliecības turētājs iesniedz CAA sekojošus dokumentus, nosūtot tos uz e-pastu REPORTS@caa.gov.lv:

  • ekspluatanta parakstītu apliecinājumu par atsvaidzināšanas mācībām un zināšanu pārbaudi;
  • pilota apliecības kopiju.

Ja iesniegtie dokumenti atbilst šī Izņēmuma nosacījumiem,

CAA nosūta apliecības turētājam e-pasta vēstuli kurā apstiprina jaunu kvalifikācijas derīguma termiņu. Realizējot apliecībā noteiktās privilēģijas, apliecības turētājam jābūt līdzi Izņēmuma drukātai kopijai kopā šo apstiprinājuma e-pasta vēstuli.

2.  Instruktoru un eksaminētāju kvalifikācijas atzīmes pagarināšana.

Regulas Nr.1178/2011 I pielikuma (FCL daļas)instruktora un eksaminētāja sertifikātus personām, kas ir tieši iesaistītas iepriekš 1. punktā minētajās apmācībās un kompetences pārbaudēs, var pagarināt uz laiku līdz 8 mēnešiem, tomēr ne ilgāk kā līdz 2020. gada 22.novembrim.

Riska mazināšanas pasākumi:nav piemērojami.

Īstenošana (instruktoriem): TRE/SFE ar atbilstošām privilēģijām vai CAA var pagarināt instruktora sertifikāta derīguma termiņu, veicot attiecīgu ierakstu instruktora pilota apliecībā. Jaunais derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt 2020. gada 22. novembri. Ieraksta veikšana un ziņošana CAA notiek kā norādīts 1. punktā.

Īstenošana (eksaminētājiem):Ekspluatants iesūta informāciju CAA par TRE/SFE, kuru sertifikātiem beidzas termiņš līdz 31.07.2020 ieskaitot, klāt pievienojot TRE/SFE sertifikātu kopijas, pilota apliecību kopijas un apliecinājumu par eksaminētāja veiktajām pārbaudēm eksaminētāja sertifikāta derīguma laikā t. sk. par veiktajām pārbaudēm derīguma termiņa pēdējo 12 mēnešu laikā. CAA izvērtēs piemērojamību atbilstībai un, ja piemērojams, izdos jaunus TRE/SFE sertifikātus ar jaunu derīguma termiņu. Jaunais derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt 2020. gada 22. novembri.

3. Angļu valodas apstiprinājuma pagarināšana.

Regulas Nr.1178/2011 I pielikuma (FCL daļas)angļu valodas apstiprinājuma derīguma termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 22. novembrim.

Riska mazināšanas pasākumi:nav piemērojami.

Īstenošana:apliecībā nav nepieciešams ieraksts. Pilotam ir jābūt līdzi LV piešķirtā izņēmuma 711 /20/0154 kopijai.

4. Shematiska kvalifikāciju derīguma pagarināšanas procedūra

tabula