Viegli lasīt

 

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” īsteno valsts politiku civilās aviācijas drošības jomā un tās funkcijas ir:

  • Nodrošināt valsts pārvaldes funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju aviācijas drošības jomā
  • Atbilstoši kompetencei sniegt publiskos pakalpojumus
  • Atbilstoši kompetencei pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienības institūcijās un civilās aviācijas starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar aviācijas drošību
  • Īstenot valsts programmas un projektus civilās aviācijas drošības jomā, kā arī veikt citas nacionālajos, starptautiskajos un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās funkcijas

Civilās aviācijas aģentūru vada direktors Māris Gorodcovs.

Civilās aviācijas aģentūras rekvizīti un kontaktinformācija:

V/A Civilās aviācijas aģentūra
Juridiskā adrese: Biroju iela 10, Lidosta "Rīga",
Mārupes novads, LV-1053
Reģ.Nr. LV 90000196469
Valsts kase, kods TRELLV22
Konta Nr. LV27TREL9170394005000
Telefons: + 371 67830936
Fakss: +371 67830967
E-pasts: caa [@] caa[punkts]gov[punkts]lv

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta "īstā" problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir mērķa grupai piemēroti, efektīvi un saprotami.

Iespēja paust viedokli ir jānodrošina par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona Civilās aviācijas aģentūrā ir Juridiskās, aviācijas drošuma tiesiskās uzraudzības un nodrošinājuma daļas vadītāja Dace Revizore. Tālr.: 67830954; e-pasts: dace.revizore@caa.gov.lv