Svarīga informācija visiem, kas iesaistīti gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanā un to tehniskā apkopē (papildināts)

2020. gada 25. februārī Eiropas Savienības Komisija pieņēma regulu (ES) 2020/270 (2020. gada 25. februāris), ar ko Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza attiecībā uz pārejas pasākumiem, kuri piemērojami organizācijām, kas iesaistītas lidojumderīguma uzturēšanā vispārējās nozīmes aviācijas vajadzībām un lidojumderīguma uzturēšanas vadībā, un izdara labojumus minētajā regulā.

Ar šo regulu tiek precizēti pārejas perioda nosacījumi, kas saistīti ar regulas 2019/1383 ieviešanu no 2020. gada 24. marta, kā arī precizētas dažas atsauces regulas 1321/2014 pielikumos.

Regulas oficiālais teksts neatšķiras no tā, kas jau bija ietverts EASA izstrādātajos projektos un par kuriem informācija bija arī CAA mājaslapā (zemāk), kā arī tika izdiskutēti CAA rīkotajā 2020. gada 12. februāra seminārā. Tur izklāstītie pārejas perioda noteikumi paliek bez izmaiņām.

Informācija par jauno regulu ir publicēta ES oficiālajā vēstnesī un pieejama ES un EASA mājas lapās: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.056.01.0020.01.ENG&toc=OJ:L:2020:056:TOC

Papildus šai informācijai, tiek pievienota 2020. gada 12. februāra semināra

Līdz ar to, tagad ir pieņemta visa regulējošā pakotne, kas saistīta ar regulas 1321/2014 grozījumiem.

Par Eiropas Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2019/1383 (2019. gada 8. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza un labo attiecībā uz drošības pārvaldības sistēmām lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijās un atvieglojumiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģiem attiecībā uz tehnisko apkopi un lidojumderīguma uzturēšanas vadību, ieviešanas aspektiem Latvijā

2019. gada 8. jūlijā Eiropas savienības komisija pieņēma īstenošanas regulu (ES) 2019/1383  ar ko Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza un labo attiecībā uz drošības pārvaldības sistēmām lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijās un atvieglojumiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģiem attiecībā uz tehnisko apkopi un lidojumderīguma uzturēšanas vadību. Šī regula ir izstrādāta pamatojoties uz 3 Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA) viedokļiem (EASA Opinion), kas ES Komisijai tika iesniegti vēl 2016. gadā un balstījās uz vēl agrāk izstrādātiem paredzamo izmaiņu paziņojumiem (Notice of Proposed Amendment- NPA), kuri izgāja arī publiskās apspriešanas procesu. “Opinion 13/2016” (NPA 2014-04) par tehniskās apkopes dokumentāciju (Technical records); “Opnion 06/2016” (NPA 2013-01) par drošuma pārvaldības sistēmu (SMS) ieviešanu M daļā un “Opinion 05/206” (NPA 2015-08) par atvieglojumiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģiem. Šī regula ir labota ar Labojumu Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1383 (2019. gada 8. jūlijs), ar ko tiek noteikti jauni ieviešanas termiņi. Ir paredzēts šo regulu vēlreiz grozīt, lai precizētu pārejas perioda nosacījumus, par kuriem jau ir nobalsojusi ES Komisijas EASA Komiteja, bet tie vēl nav publicēti.

            Ar šiem regulas 2018/1321 grozījumiem (ieskaitot labojumu) tiek izmainīta tehniskās apkopes un lidojumderīguma uzturēšanas vadības regulējošā struktūra. Izmaiņas lielākā vai mazākā mērā skar visus regulas pielikumus:

-       M daļa- pārstrādāta saistībā ar ML daļas ieviešanu;

-       145. daļa- grozīta;

-       66. daļa- grozīta, izmaiņas 10. modulī;

-       147. daļa- grozīta, izmaiņas sertifikātos;

-       T daļa- grozīta, atsopguļo CAO un CAMO daļu ieviešanu;

-       ML daļa- jauna, atviegloti M daļas nosacījumi;

-       CAMO daļa- jauna daļa, kas ietver iepriekšējo M/G;

-       CAO daļa – jauna daļa, apvienotā lidojumderīguma organizācija, apvieno tehnisko apkopi un lidotspējas uzturēšanu vispārējās nozīmes aviācijai.

Visi grozījumi tiek piemēroti no 2020. gada 24. marta, paredzot pārejas periodu neatbilstību novēršanai saistībā ar CAMO un CAO daļām.

Gribētu vērst Jūsu uzmanību uz galvenajiem aspektiem, kas saistīti ar šo regulu.

1.     Agrākā M daļa ir sadalīta divās daļās: M daļa (Part M) un ML daļa (Part ML). Tas tika darīts tādēļ, lai atdalītu prasības, kas attiecas uz lieliem, kompleksiem gaisa kuģiem, no tām prasībām, kas attiecas uz vienkāršiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģiem. ML daļa satur atvieglotas prasības salīdzinot ar M daļu. Pašreizējā situācijā tas viss ir apvienots kopā un nav īsti skaidrs, kas attiecas uz ko. Līdz ar to tiek novērsta šī neskaidrība. M daļa tiek piemērota kompleksiem gaisa kuģiem, kā arī visiem gaisa kuģiem, kas iekļauti gaisa pārvadātāja, kas licencēts atbilstoši regulas 1008/2008 nosacījumiem, ekspluatanta apliecībā. ML daļa tiek piemērota lidmašīnām, kuru maksimālā pacelšanās masa ir 2 730 kg vai mazāk; rotorplāniem, kuru maksimālā pacelšanās masa ir 1 200 kg vai mazāk un kuri sertificēti ne vairāk kā četru personu pārvadāšanai un citiem ELA2 gaisa kuģiem. Gaiša kuģu īpašnieki ekspluatanti paši nevar izvēlēties, kuras daļas noteikumus piemērot. (Piem.- gaisa kuģa īpašnieks uz kuru attiecas ML daļa, nevar izlemt piemērot M daļas prasības.)

2.     No M daļas ir izņemtas prasības, kas attiecas uz organizāciju apstiprināšanu, M (ML) daļā atstājot tikai vispārējās tehniskās apkopes un lidojumderīguma uzturēšanas prasības, kuras var tikt ievērotas ar dažādu organizāciju starpniecību. Visas organizācijas ir izdalītas atsevišķos pielikumos (līdzīgi, ka tas bija ar 145. un 147. daļām). Ir ieviesti jauni regulas 1321/2014 pielikumi:

-       Pielikums Vc CAMO daļa. Nosaka prasības lidojumderīguma vadības organizācijas apstiprināšanai un darbībai.  Principā tas radies no iepriekšējās M daļas G apakšdaļas, to grozot un papildinot ar SMS prasībām. Obligāti piemērojama kompleksiem gaisa kuģiem un atbilstoši regulas 1008/2008 licencētiem gaisa pārvadātājiem.

-        Pielikums Vd- CAO daļa- Apvienotā lidojumderīguma organizācija. Šī daļa ir domāta vispārējās nozīmes aviācijai un apvieno sevī iepriekš pastāvošās M/F tehniskās apkopes un M/G lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizāciju pilnvaras atvieglotā veidā. Nevar tikt piemērota kompleksiem gaisa kuģiem un 1008/2008 licencētiem pārvadātājiem.

3.     Jaunās regulējošās bāzes piemērojamība dažādiem gaisa kuģiem ir atspoguļota EASA izveidotajā tabulā:

attels

4.     Pārejas perioda nosacījumi. Šī regula tiek piemērota no 2020. gada 24. marta. Organizācijām, kuras pašreiz ir sertificētas atbilstoši M/G, M/F un 145. daļas nosacījumiem, un, kuras vēlas saņemt CAMO vai CAO daļas apstiprinājumus, ir dots pārejas periods līdz 2021. gada 24. septembrim, kura laikā organizācijām ir jānovērš visas neatbilstības, kas saistītas ar atšķirībām normatīvajā bāzē. Pārejas perioda galīgie nosacījumi vēl nav oficiāli publicēti, bet tie projektā ir paredzēti šādi:

‘Article 4

Approvals for organisations involved in the continuing airworthiness [of aircraft]

1.         Organisations involved in the continuing airworthiness of aircraft and components for installation thereon, including maintenance, shall be approved, upon their request, by the competent authority in accordance with the requirements of Annex II (Part-145), Annex Vc (Part-CAMO) or Annex Vd (Part-CAO), as applicable to the respective organisations.

2.         By way of derogation from paragraph 1, until 24 September 2020 organisations may, upon their request, be issued approvals by the competent authority in accordance with Subpart F and Subpart G of Annex I (Part-M). All approvals issued in accordance with Subpart F and Subpart G of Annex I (Part-M) shall be valid until 24 September 2021.

3.         Maintenance organisation approval certificates issued or recognised by a Member State in accordance with the certification specification JAR-145 referred to in Annex II to Council Regulation (EEC) No 3922/91* and valid before 29 November 2003 shall be deemed to have been issued in accordance with the requirements of Annex II (Part-145) to this Regulation.    

4.         Organisations that hold a valid organisation approval certificate issued in accordance with Subpart F or Subpart G of Annex I (Part-M) or with Annex II (Part-145) shall, upon their request, be issued by the competent authority a Form 3-CAO as set out in Appendix I to Annex Vd (Part-CAO) and thereafter be overseen by the competent authority in accordance with Annex Vd (Part-CAO).

The privileges of such an organisation under the approval issued in accordance with Annex Vd (Part-CAO) shall be the same as privileges under the approval issued in accordance with Subpart F or Subpart G of Annex I (Part-M) or with Annex II (Part-145). However, those privileges shall not exceed the privileges of an organisation referred to in Section A of Annex Vd (Part-CAO).

By way of derogation from point CAO.B.060 of Annex Vd (Part-CAO), until 24 September 2021, the organisation may correct any findings of non-compliance related to requirements introduced by Annex Vd (Part-CAO) which are not included in Subpart F or Subpart G of Annex I (Part-M) or in Annex II (Part-145).

If after 24 September 2021 the organisation has not closed these findings,, the approval certificate shall be revoked, limited or suspended in whole or in part.   

5.         Organisations that hold a valid continuing airworthiness management organisation approval certificate issued in accordance with Subpart G of Annex I (Part-M) shall, upon their request, be issued by the competent authority an EASA Form 14 approval certificate in accordance with Annex Vc (Part-CAMO) and thereafter be overseen by the competent authority in accordance with Annex Vc (Part-CAMO).

By way of derogation from point CAMO.B.350 of Annex Vc (Part-CAMO), until 24 September 2021, the organisation may correct any findings of non-compliance related to requirements introduced by Annex Vc (Part-CAMO) and not included in Subpart G of Annex I (Part-M).  

If after 24 September 2021 the organisation has not closed these findings, the approval certificate shall be revoked, limited or suspended in whole or in part.   

5.     Certificates and aircraft maintenance programme approvals issued pursuant to Regulation (EU) No 1321/2014 as applicable before 24 March 2020 shall be deemed to have been issued in accordance with this Regulation.

No šīs informācijas ir redzams, ka visi sertifikāti, kas izdoti par atbilstību M daļas G apakšdaļas  (M/G) un F apakšdaļas (M/F) nosacījumiem ir spēkā tikai līdz 2021. gada 24. septembrim.

Attiecībā uz pārējiem grozījumiem, pārejas periodu nepiemēro un tie jāievēro no 2020. gada 24. marta. Tas attiecas arī uz grozījumiem 145. daļā, kas ieviesti ar minēto regulu, tās labojumu un paredzamo grozījumu.

            Sertifikāti par atbilstību CAMO vai CAO daļām tiek izsniegti pēc organizāciju pieteikuma. Organizācijas, kuras pašlaik ir sertificētas atbilstoši M/F, M/G vai 145. daļu prasībām un vēlas saņemt CAO daļas apstiprinājumu iesniedz CAA pieteikumu. Pēc tam organizācijai, bez papildu pārbaudes veikšanas saņem CAO apstiprinājumu un visas neatbilstības, kas saistītas ar atšķirībām esošajos un jaunajos noteikumos ir jānovērš līdz 2021. gada 24. septembrim. Ja līdz šim datumam šīs neatbilstības nav novērstas, tad izsniegtie apstiprinājumi tiek atcelti (EASA paredz izstrādāt vienotu “pre-defined” neatbilstības formulējumu, lai nebūtu atsevišķi jāuzskaita katrs punkts). Līdzīgi tas ir ar pašreizējām M/G organizācijām, kuras vēlas saņemt CAMO daļas apstiprinājumu. EASA ir izstrādājusi pārejas procesa vadlīnijas, kurās arī norādītas atšķirības starp iepriekšējām un nākošajām prasībām, kas ļauj noteikt arī potenciālo neatbilstību apjomu. Neatbilstības, kas radušās par tiem punktiem, kas līdzīgi abās regulās, ir jānovērš parastajā kārtībā. Arī pārejas perioda neatbilstības un to novēršanas grafiki ir redzami EASA prezentācijās. Iespējamā “pre-defined” pārejas perioda neatbilstība visticamāk tiks noformēta šādā veidā:

            “On the basis of Article 4(4) (or 4(5)) of Regulation (EU) 2019/1383, approval reference [Member State].CA(M)O.[XXXX] is issued to [Company name], but the organisation has not demonstrated that it complies with all requirements of Annex Vc (Part-CAMO) or Annex Vd (Part-CAO) to Regulation (EU) No 1321/2014. The organisation shall adopt an implementation plan and demonstrate to the satisfaction of the competent authority that it has taken the necessary measures to address the finding before 24 September 2021. In the meantime the organisation shall continue working with the existing procedures as per the exposition/manual amended to account for the new approval reference and Regulation (EU) 2019/1383.”

Šai informācijai ir pievienoti visi CAA rīcībā esošie materiāli, kas var palīdzēt atrast risinājumu Jūsu turpmākai rīcībai, lai ieviestu grozītās regulās 1321/2014 nosacījumus no 2020. gada 24. marta. Papildus informācija par regulām ir pieejama arī EASA un ES mājas lapās: https://www.easa.europa.eu/regulations un https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1567585758405&uri=CELEX:32019R1383  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1383R%2801%29 , kā arī pieejama konsolidētā noteikumu versija, kas spēkā no 2020. gada 24. marta: https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/erules-consolidated-regulation-eu-no-13212014-continuing .

Lūdzu Jūs rūpīgi iepazīties ar visu informāciju. Neskaidrību gadījumos, lūdzu griezieties CAA.

Latvijas CAA Lidotspējas daļa 2020. gada februārī plāno rīkot semināru par jauno regulu un tās ieviešanu. Par laiku Jūs tiksiet informētu papildus. Iespēju robežās, lūdzu, jautājumus iesniegt savlaicīgi.

Pielikumi:

Papildinot iepriekš minēto informāciju par regulas 2019/1383, ar ko groza regulu 1321/2014 ieviešanu, informēju, ka Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) ir publicējusi jaunas, izlabotas vadlīnijas, kas saistītas ar pārejas perioda nosacījumiem. Šie labojumi izdarīti ņemot vērā diskusijas un komentārus, kas tika izteikti EASA ražošanas un lidotspējas uzturēšanas ekspertu padomes  (P&CA TeB) sanāksmē 2019. gada novembrī. Pdf fails satur informāciju par veiktajiem labojumiem.

Drīzumā šī informācija tiks ievietota arī EASA mājaslapā, biežāk uzdoto jautājumu (FAQ) Continuing airworthiness - ‘Interpretation and policy papers’ sadaļā.”

Informācijai: