Aktuāla lidojumu drošības informācija

Par Eiropas Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2019/1383 (2019. gada 8. jūlijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1321/2014 groza un labo attiecībā uz drošības pārvaldības sistēmām lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācijās un atvieglojumiem vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģiem attiecībā uz tehnisko apkopi un lidojumderīguma uzturēšanas vadību, ieviešanas aspektiem Latvijā.


Par vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu tehniskās apkopes programmām

        2015. gada 3. jūlijā Eiropas Komisija pieņēma “Regulu (ES) 2015/1088 ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1321/2014 par vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu tehniskās apkopes procedūru atvieglojumiem”, kur, cita starpā, tika veikti grozījumi M.A.302 punktā “Gaisa kuģu tehniskās apkopes programma”. Šis punkts tika papildināts ar jauniem apakšpunktiem M.A.302(h) un M.A.302(i), kas paredz jaunus, atvieglotus, nosacījumus attiecībā uz ELA1 gaisa kuģiem, kas nav iesaistīti komerciālos pārvadājumos/ darbībā (commercial operations).

            Kā rāda pieredze, tad ne vienmēr ir skaidrs, kādā veidā ir paredzēts šos nosacījumus piemērot, kā arī to ietekme uz iepriekš pastāvošo kārtību gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu izstrādāšanā. Visvairāk neskaidrību rodas saistībā ar V/A “Civilās aviācijas aģentūra” 2007. gada 21. februārī izdoto “Lidotspējas daļas informatīvā biļetena Nr. 200-2007-1” piemērošanu. Šis biļetens nosaka kārtību kādā var tikt veikta “Lycoming” un “Teledyne Continental” dzinēju resursu pagarināšana un attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētiem gaisa kuģiem, kas tiek izmantoti tikai nekomerciālos nolūkos.

            Atbilstoši Eiropas Komisijas regulas Nr. 1321/2014 M.A.302(d)(i) apakšpunktam, izstrādājot tehniskās apkopes programmu, jāņem vērā kompetentās iestādes izdotās instrukcijas. AMC M.A.302(d)(2) nosaka, ka kompetentā iestāde šādas instrukcijas var izdot sekojošos gadījumos:

-       kad nav tipa sertifikāta turētāja izdotas specifiskas rekomendācijas;

-       lai piedāvātu alternatīvus risinājumus tipa sertifikāta turētāja rekomendācijām.

Izstrādājot gaisa kuģu tehniskās apkopes programmu, var tikt ņemtas vērā šīs rekomendācijas.

            Tātad “Lidotspējas daļas informatīvā biļetena Nr. 200-2007-1” ir uzskatāms par kompetentās iestādes izdotu instrukciju atbilstoši M.A.302(d) apakšpunktam un var tikt piemērots gaisa kuģiem uz kuriem attiecas M.A.302(d).

            Ieviešot jaunu apakšpunktu M.A.302(h) ELA1 gaisa kuģu, kurus neizmanto komerciālā darbībā, īpašniekiem ir dotas alternatīvas iespējas tehniskās apkopes programmā un M.A.302(d) tiek aizvietots ar M.A.302(h). Tas nozīmē, ka attiecībā uz gaisa kuģiem, kuru tehniskās apkopes programma ir balstīta uz “Minimum Inspection Programme” (M.A.302(i)), tiek piemēroti M.A.302(h)(2) pirmās daļas nosacījumi un (d) apakšpunkta nosacījumi nav piemērojami, tātad arī šis CAA informatīvais biļetens, jo šajā gadījumā, regula neparedz kompetento iestāžu instrukciju piemērošanu. Tādēļ šāds programmas nedrīkst saturēt atsauci uz šo dokumentu. Tas pats attiecas uz M.A.302(h)(4) apakšpunktā norādītajām tā saucamajām Šelf declared” programmām, kas jau tā paredz atkāpes no tipa sertifikāta turētāja rekomendācijām. Netiek ieviesti nekādi papildu ierobežojumi, taisni otrādi, īpašniekam ir tiesības pašam izvēlēties, kādas tipa sertifikāta turētāja rekomendācijas ievērot un kāds nē.

            Bez tam gribu atzīmēt, ka M.A.302(d)(iii) paredz tiesības īpašniekam pašam noteikt alternatīvas vai papildus instrukcijas (analoģiskās kā CAA informatīvajam biļetenam).

            Tādad, CAA informatīvais biļetens ir piemērojams gadījumos, kad tiek izmantots M.A.302(d)(i) apakšpunkts un īpašnieks nav izvēlējies citus alternatīvus līdzekļus.

            M.A.302 nosaka, ka tehniskās apkopes programmā jāiekļauj obligātie norādījumi. Tie ietver sevī tos, kas norādīti tipa sertifikātā, Lidojumderīguma ierobežojumu sadaļas (Airworthiness Limitatios-ALI), kā arī Lidotspējas direktīvas (Airworthiness Directices- AD) (kuras var ietvert arī resursus). Citas tipa sertifikāta turētāja rekomendācijas netiek uzskatītas par obligātām, tai skaitā starpremontu resursu noteikšana.

            Jautājums par dzinēju un komponentu sastāvdaļu starpremontu resursiem un tipa sertifikāta turētāju rekomendāciju piemērošanu, tiek izskatīts arī Eiropas aviācijas drošības aģentūrā (EASA). Bija mēģinājumi noteikt vienotas resursu pagarināšanas procedūras, taču dalībvalstis nevarēja atrast savstarpēji pieņemamu risinājumu. Kā kompromiss, tika pieņemta regula 2015/1088, kas deva iespēju gaisa kuģu īpašniekiem pašiem izlemt šo jautājumu, bez kompetento iestāžu iejaukšanās.

Informācija par EASA aktivitātēm ir pieejama šeit:  https://www.easa.europa.eu/document-library/rulemaking-subjects/non-binding-guidance-tbo-intervals . Ar regulas 2015/1088 pieņemšanu, šī informācija vairs nav spēkā, bet var palīdzēt saprast problēmas būtību un veidu, kā tā tiek risināta.

            Bez tam jautājumi par obligāto lidotspējas informāciju tiek risināti arī ICAO līmenī, iesaistoties tādām institūcijām kā EASA, ASV FAA, Transport Canada un citām.

            Ceru, ka šī informācija Jums bija noderīga.

ICAO informācija par konflikta zonām
Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) līderi drošuma samita laikā pieņēma lēmumu izveidot publiski pieejamu interneta vietni, kur tiktu apkopoti lidojumu drošuma apdraudējumi konfliktu skartajās zonās. Šajā vietnē apkopoti ICAO dalībvalstu izdotie brīdinājumi, informācija par gaisa telpas slēgšanu un citi ar aviācijas drošību saistīti jaunumi, kas izriet no militārajiem konfliktiem uz zemes.

skatīt šeit: Konflikta zonu saraksts


Nedrošo aviokompāniju melnais saraksts

Eiropas Komisija ir izveidojusi aviokompāniju sarakstu, kas ir aizliegtas Eiropas Savienībā. Šis saraksts tiek publicēts Komisijas mājas lapā. Melnais saraksts ir izveidots pamatojoties uz dalībvalstu ekspertu veikto analīzi. Sarakstā atradīsit gan kompānijas, kam ir pilnībā liegta darbība Eiropas Savienībā, gan kompānijas, kurām ir noteikti darbības ierobežojumi.

 skatīt šeit: Aviosabiedrību saraksts, kuru darbība aizliegta ES


Drošuma vadības sistēmas veicināšana – pieejamie resursi


EASA un SMICG drošuma veicināšanas materiāli par SMS un Valsts drošuma programmu

Saite uz EASA drošuma veicināšanas materiāliem (šeit) 

Link uz SMICG drošuma veicināšanas materiāliem (šeit)


Informācija gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību organizācijām

 

Ar 2017. Gada 26. Septembri ir stājušies spēkā grozījumi Lidotspējas rokasgrāmatā, kas papildina tās 7.11.9. sadaļas nosacījumus gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību organizāciju instruktoriem, eksaminētājiem un praktiskiem novērtētājiem. Atbilstoši Eiropas aviācijas drošības aģentūras standartizācijas inspekcijā konstatētai neatbilstībai, šī sadaļa ir papildināta ar pedagoģisko prasmju prasībām:

Pedagoģiskās prasmes:

 • instruktora/ skolotāja/ pedagoga kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts/ diploms) ko izsniegusi Latvijas Republikas juridiska iestāde. Citu valstu iestāžu izsniegtie sertifikāti var tikt uzskatīti par atbilstošiem, ja tos akceptējusi CAA, vai
 • pabeigti “Train the trainer” kursi, vai
 • apmācības organizācijas mācību vadītāja dokumentēts izvērtējums, atbilstoši CAA apstiprinātām MTOE procedūrām, ja viņš/ viņa ir atbilstoši kvalificēts/a kā instruktors/ eksaminētājs/ praktiskais novērtētājs.

Tas nozīmē, ka Jūs varat piemērot jebkuru no augšminētajiem nosacījumiem, atbilstoši jūsu vēlmēm un iespējam.

Sakarā ar to, ir nepieciešams papildināt Jūsu organizācijas darbības ekspozīciju, kurā būtu atspoguļota pedagoģisko prasmju nepieciešamība, kā arī veikt pašreizējo darbinieku kvalifikācijas salīdzināšanu ar minētajām pedagoģiskajām prasmēm. Nepieciešamības gadījumā jāveic papildus apmācība vai izvērtēšana, atbilstoši Jūsu organizācijas procedūrām.

Līdz 2018. Gada 1. Februārim, V/A “Civilās aviācijas aģentūra” veiks pārbaudes Jūsu organizācijā par šo nosacījumu ievērošanu.

 

 

 •             Par atgadījumu ziņošanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 376/2014 piemērošanu.

 •         Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšana nesagraujošās testēšanas (NDT) veikšanai un tās uzraudzība.

 •            Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošība Damaskas FIR (28.03.2013)

 •   Lidotspējas informācija gaisa kuģu īpašniekiem un izmantotājiem (07.08.2013)
 •   Lidotspējas informācija vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģu īpašniekiem un izmantotājiem (ekspluatantiem)
   
 •   Gaisa kuģu tehniskās apkopes organizāciju apstiprināšana nesagraujošās testēšanas (NDT) veikšanai un tās uzraudzība (2015. gada jūlijs)
 • 2017. gada 27. jūlija rīkojumu Nr.01-1/11
   

  Ar valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” 2017. gada 27. jūlija rīkojumu Nr.01-1/11 ir atzīts par spēku zaudējušu valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” direktora 2012.gada 7.jūnija rīkojums Nr.R-47 “Par CESSNA 100.sērijas lidmašīnu aizplākšņu izlaišanas/ievilkšanas mehānisma aizmugurējo veltnīšu pārbaudi/nomaiņu” ar kuru apstiprināta Lidotspējas daļas direktīva Nr.200-2012-D1 “Par CESSNA 100.sērijas lidmašīnu aizplākšņu izlaišanas/ievilkšanas mehānisma aizmugurējo veltnīšu pārbaudi/nomaiņu”.